onze projecten

onze projecten.

Ontdek hier al onze ESF-projecten, in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

Brussel
Arae
Specifieke begeleiding op basis van de behoeften van de werkzoekende, met het oog op duurzame integratie. Het traject bestaat uit een of meer onderdelen:
  • mijn jobdoelwit
  • mijn zoekprofiel en elevator pitch 
  • stappen naar de arbeidsmarkt (tools en methodieken voor werkzoekenden). 
Doelgroep: werkzoekenden die in een van de negentien Brusselse gemeenten wonen.

NEET
Doelgroep: NEET (Not in Employment, Education or Training) staat voor jongeren tussen 18 (of 17 jaar en niet langer schoolplichtig) en 30 jaar die noch aan het werk zijn, noch studeren of een opleiding volgen. Deze jongeren hebben weinig of geen contact (meer) met bekende instanties zoals Actiris, VDAB, Bruxelles Formation, of met de beroepswereld in het algemeen. Ze vinden dat de dienstverlening van deze instanties niet (voldoende) inspeelt op hun behoeften.
Dit project moet jongeren de kans geven om dat contact weer op te bouwen en opnieuw vertrouwen te krijgen in deze instanties, zodat ze zich weer kunnen focussen op een opleiding of tewerkstelling).

Het project bestaat uit:
  • outreach en buurtwerk: ‘afgehaakte’ jongeren opsporen en identificeren;
  • de jongeren mobiliseren en motiveren; 
  • samen met de jongeren op zoek gaan naar een passende job of opleiding; 
  • opvolging van de jongeren tijdens en na de opleiding of tewerkstelling. 

50+
Begeleiding van 50-plussers op maat: hen helpen een geschikte job te vinden, afgestemd op de huidige arbeidsmarkt; hen weerbaar maken in het omgaan met vooroordelen.
Doelgroep: werkzoekenden van 50 jaar of ouder die in Brussel wonen.

Boost
Dit project wil talentvolle jongeren uit kansarme milieus of met een migratieachtergrond aanmoedigen om de stap te zetten naar hoger onderwijs en hen hierbij begeleiden.
In het kader van dit project organiseren we oriëntatieworkshops voor jongeren van 17 en 18 jaar.

Bruxelles Formation
De juiste attitude in de zoektocht naar werk aanleren:
  • coaching tijdens het volledige traject
  • de juiste attitudes (burgerzin, houding op de werkvloer …) voor de beroepswereld ontwikkelen
  • hulp bij de actieve zoektocht naar een stage/baan. 
Doelgroep: werkzoekenden jonger dan 30 jaar.
Vlaanderen
TIBB (Tender individuele begeleiding en bemiddeling)
Binnen het TIBB-project begeleidt RiseSmart Employability werkzoekenden naar een haalbare, duurzame job. Wij doen dit aan de hand van zowel individuele als collectieve coaching, waarbij efficiënt solliciteren en jobhunten centraal staan.
Wij bieden een persoonlijk traject van minimum 6 tot maximum 9 maanden. Gemiddeld 75% van de werkzoekenden die bij ons in kader van TIBB in begeleiding komen, hebben een duurzame job na 9 maanden!
Locaties: Oost-Vlaanderen, De Kempen, Limburg

TAL (Tender Activering langdurig werkzoekenden)
Samen met de werkzoekende bepalen we wat het beste traject is: meteen een passende job of eerst een opleiding of stage? Samen stippelen we een actieplan uit. De weg die we samen afleggen varieert van één maand tot maximum 6 maanden.
Locaties: Oost-Vlaanderen, Antwerpen Stad, Vlaams-Brabant

Oriëntering (ORI)
Gedurende een zestal weken (her)oriënteren we een heel diverse groep werkzoekenden naar een haalbaar, realistisch en gedragen jobdoelwit.
Dit doen we hoofdzakelijk in groep, met één tussentijds individueel coachinggesprek. Het uitgebreide eindrapport met persoonlijk actieplan vormt zowel voor de trajectbegeleiders van VDAB als voor de werkzoekenden zelf een cruciale leidraad in hun verdere begeleiding.
Locaties: West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant

Rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid (IBO Transport) in samenwerking met Randstad Transport
Dit project is een samenwerking tussen VDAB, Randstad Transport, VAB en RiseSmart Employability. Randstad Transport staat in voor het aanbrengen van kandidaten, het promoten van IBO bij mogelijke werkgevers en het matchen van de kandidaten met de vacatures. Eens de werkzoekende het theoretische rijbewijs behaald heeft, kan hij het IBO-traject bij de werkgever opstarten. Aan het IBO-traject wordt een rijopleiding gekoppeld voor het behalen van het rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid. RiseSmart Employability neemt de IBO-opstart op zich en zorgt voor intensieve begeleiding en opvolging, zowel van de kandidaat als van de werkgever.
Locaties: West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg

WIJ
WIJ staat voor Werkinleving voor Jongeren. In dit project versterken we kwetsbare jongeren tussen 18 en 26 jaar in hun weg op en naar de arbeidsmarkt. In de oriënteringsfase gaan we op een laagdrempelige en interactieve manier op zoek naar kwaliteiten, talenten en vaardigheden bij de jongeren. We bekijken samen met hen hoe de huidige arbeidsmarkt eruitziet en hoe zij daarop kunnen inspelen. Via een vorm van werkplekleren maken ze kennis met een eerste werkervaring. Naast groepssessies en individuele begeleiding neemt ook sport een centrale plaats in het traject in. Elke dinsdag wordt er gesport, samen met de coach en zo veel mogelijk jongeren. Dankzij de sportieve ontmoetingen kunnen de jongeren bijkomende arbeidsattitudes verwerven die hen helpen bij het starten van een duurzame tewerkstelling.
Locatie: Noord-West-Vlaanderen

Vacatureclub 55+
Vacatureclub 55+ is een aangepast traject op maat van oudere werkzoekenden, waarbij we hen gedurende 12 weken in groep versterken in hun zoektocht naar werk. De deelnemers krijgen wekelijks een workshop aangeboden waarin rond 1 centraal thema gewerkt wordt. Het laatste uur van elke workshop wordt voorbehouden om actief op zoek te gaan naar vacatures en meteen te solliciteren. 30% van alle deelnemers kunnen na 12 weken opnieuw aan de slag.
Locatie: Oost-Vlaanderen

HOA@Work
Op verschillende locaties in Vlaanderen begeleiden wij anderstalige nieuwkomers in hun zoektocht naar werk. Dit doen we in het kader van verschillende projecten. 

HOA@Work staat voor Hoger Opgeleide Anderstaligen: via workshops, mentoring en jobhunting begeleiden wij hoogopgeleide anderstaligen naar een job op niveau.
Locatie: Limburg

@level2work
In het project @level2work begeleiden we hoogopgeleide nieuwkomers in hun zoektocht naar werk, waarbij de eerste focus ligt op het vinden van een stageplaats op niveau. De stage-ervaring opent de nodige deuren naar een reguliere job.
Locatie: Oost- en West-Vlaanderen

Jongerenvluchtelingen
Dit ESF-project is een samenwerking tussen verschillende partners, waarbij ongeschoolde jongere vluchtelingen intensief begeleid worden naar werk. RiseSmart Employability zorgt voor intensieve jobhunting op maat van de jongere. Wanneer een jongere kan opstarten, biedt RiseSmart jobcoaching aan, waarbij ook voor de werkvloer (directe leidinggevende en peter/meter) ondersteuning op maat voorzien wordt.
Locatie: Antwerpen

Work4integration
Het internationale vluchtelingenproject ’Work4Integration‘ is een samenwerking tussen België, Italië en Zweden. In België begeleidt RiseSmart Employability gedurende 2 jaar een 80-tal werkzoekende derdelanders naar een duurzame job, waarbij VDAB instaat voor de begeleiding van de kandidaten.
De focus ligt op oriëntatie van de werkzoekende met een aangepaste job- (of stage-)hunting en doorgedreven jobcoaching op de werkvloer, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.
Het is tevens de bedoeling om zo veel mogelijk bedrijven en werkgevers te informeren, te sensibiliseren en te motiveren om breder te rekruteren.
Locatie: Gent, Sint-Niklaas en Aalst


Samenwerkingen met OCMW’s in kader van de activering van werkzoekenden met een leefloon.
Samen met de dienst trajectbegeleiding van het OCMW bepalen we het doelpubliek en tekenen we een traject op maat uit. Het kan gaan om sociale activering, digitale activering, activering van kwetsbare jongeren… Het doel is altijd de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Locatie: meerdere OCMW’s over gans Vlaanderen, Brussel en Wallonië
Wallonië
AP9 (projectoproep van Forem)
Werken in dienstverband, oriëntatie, initiatie van het traject, begeleiding van werkzoekende naar iemand met een baan
Als partner van Forem bieden we opleidingen aan voor laag- en kortgeschoolde tot hoogopgeleide werkzoekenden die zich willen (her)oriënteren, opnieuw op de arbeidsmarkt willen actief zijn, opnieuw gemotiveerd willen worden, meer zelfvertrouwen willen krijgen, over de juiste tools willen beschikken voor een goed cv, een motivatiebrief, een sociaal netwerk willen uitbouwen ...
Onze acties zijn gericht op elke mogelijke doelgroep. We promoten daarbij diversiteit.

Project migranten
Begeleidingsproject in samenwerking met vzw’s die zich richten op migranten van alle opleidingsniveaus. De vzw biedt lessen Frans aan, RiseSmart Employability organiseert workshops over thema’s die te maken hebben met het zoeken naar werk, zoals persoonlijkheids- en vaardigheidstesten, de Belgische wetgeving, sollicitatievaardigheden ... Daarbij passen we elke module op maat aan. Dit project is bedoeld om kandidaten te activeren richting de arbeidsmarkt en een realistisch inzicht te geven in zijn of haar persoonlijkheid en professionele mogelijkheden.

Project hoge profielen
Traject van zes maanden voor de Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles (in Charleroi).
Voor dit project werken verschillende spelers voor sociale en professionele integratie uit de commerciële en non-profitsector samen, waaronder RiseSmart Employability. Iedere partner stelt zijn expertise in verschillende thema’s omtrent integratie ter beschikking. Dit project voor ‘hoge profielen’ wordt gesubsidieerd door Forem en ESF. Het is gericht op mensen die al minstens één jaar op zoek zijn naar werk, een werkvergunning hebben en minimaal een bachelordiploma hebben behaald in hun land van herkomst. Ook voldoende kennis van het Frans is een van de selectiecriteria. De groepen bestaan uit tien tot vijftien kandidaten met verschillende profielen: doctor in de wetenschappen, master in human resources management, master in economische wetenschappen ... RiseSmart Employability begeleidt deze mensen bij het bepalen van een realistisch jobdoelwit en het opstellen van een actieplan. Daarbij houden we rekening met de eventuele gelijkschakeling van diploma’s, toegang tot het beroep, mogelijke hindernissen en de Belgische arbeidsmarkt. Daarnaast komen relevante thema’s aan bod, zoals een goede attitude, een overzicht van alle sollicitatietools (cv en motivatiebrief), de sociale netwerken en de arbeidsmarkt.

Samenwerkingen met verschillende OCMW’s
Workshops ‘Sleutel tot uitzendwerk’, ‘Mijn job in één klik’ en verschillende modules ‘Actief werk zoeken’
RiseSmart Employability ontwikkelde nieuwe workshops om de vaardigheden van OCMW-gerechtigden aan te scherpen vóór ze opnieuw op de arbeidsmarkt aan de slag gaan.
De workshop ‘Sleutel tot uitzendwerk’ geeft meer uitleg over het uitzendwerk op de arbeidsmarkt.
Deze module geeft meer inzicht in de belangrijkste kenmerken van uitzendwerk.
De workshop ‘Mijn job in één klik’ laat zien hoe men via nieuwe technologieën toegang kan krijgen tot de arbeidsmarkt. Deze module helpt werkzoekenden bij hun zoektocht naar een baan via de sociale netwerken, maar laat hen ook zien hoe ze die netwerken níet horen te gebruiken.
De negen workshops omtrent ‘Actief werk zoeken’ behandelen verschillende thema’s, zoals een persoonlijkheids- en vaardigheidstest, motivatie, de arbeidsmarkt, communicatie, sollicitatiegesprekken, het cv en de motivatiebrief.

Boost
Dit project wil talentvolle jongeren uit kansarme milieus of met een migratieachtergrond aanmoedigen om de stap te zetten naar hoger onderwijs en hen hierbij begeleiden
In het kader van dit project organiseren we oriëntatieworkshops voor jongeren van 17 en 18 jaar.